• White Living Room

  Welcome to Park & Pool

  Enjoy your visit...

 • Villa

  Park & Pool Hall

  Central of Park & Pool...

 • Building

  The Park

  Refresh your soul...

 • Brown Living Room

  The Pool

  Life is cool...

 • Brown Dining Room

  The Villas

  Await for you to stay...

ศาลาแก้วกู่ หรือ "วัดแขก"

ศาลาแก้วกู่ หรือ "วัดแขก" เป็นอุทยานจัดแสดงประติมากรรมทางศาสนา ผลงานขอหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน ท่านได้สร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ โดยผสมผสานระหว่างแนวคิดทาพระพุทธศาสนกัศาสนาฮินดเข้าด้วยกัน ห่างจากตัวเมืองหนองคาย ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนน หนองคาย-โพนพิสัย

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปจากอำเภอเมือง จังหวัดหนองคายไปยังบ้านท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ ๓ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเพณี นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเดินทางจากหนองคายไปนครหลวงเวียงจันทน์

ตลาดท่าเสด็จ

ตลาดท่าเสด็จตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของเครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. มาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย นอกจากนี้ท่าเสด็จยังเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นข้ามไปยังลาว ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องใช้ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และทางจังหวัดหนองคายจัดให้มีงานสมโภชหลวงพ่อพระใสอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ เมษายนของทุกปี

พระธาตุกลางน้ำ

พระธาตุกลางน้ำเดิมเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของฝั่งไทย แต่ตลิ่งได้พังลงไปในปี พ.ศ. ๒๑๖๐ ทำให้พระธาตุหล้าหนองจมลงไปเกือบจะอยู่กึ่งกลางของแม่น้ำโขง ปัจจุบันได้สร้างพระธาตุหล้าหนองจำลองขึ้นม ตั้งอยู่ชุมชนวัดธาต

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังแรกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๔ เพื่อใช้เป็นที่ว่าราชการ แล้วได้จัดสร้างศาลาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมเพื่อใช้ว่างานราชการอื่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อใช้เป็นหอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแล ตั้งอยู่ถนนมีชัย ใกล้กับศาลจังหวัดหนองคาย

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่จำลองขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า บริเวณลานน้ำพุพญานาค ส่วนอนุสาวรีย์ดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่ในสถานีตำรวจภูธรหนองคาย เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๙ โดยจะมรการจัดงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มีนาคม ของทุกปี

หาดจอมมณี

หาดจอมมณี หรือ "พัทยาอีสาน" เป็นหาดทรายริมแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร เกิดขึ้นเฉพาะช่วงหน้าแล้ง อยู่บริเวณบ้านจอมมณี ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว